U bent hier: Home » Info » Praktische info » Afwezigheden & ziekte

Wat te doen bij afwezigheid?

Leerlingen in België zijn leerplichtig vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden. Vanaf dat moment dient er bij ziekte steeds een wettig afwezigheidsbriefje te zijn. Vier maal per schooljaar mogen de ouders zelf een ziektebriefje uitschrijven voor een afwezigheid van maximum 3 dagen. Voor de overige afwezigheden wegens ziekte wordt er steeds een doktersattest gevraagd. 

 

WAARSCHUWING!
Komt er geen reden voor afwezigheid op school toe, dan is de afwezigheid ‘ongewettigd’. Spijbelgedrag, zelfs met medeweten van de ouders kan ernstige gevolgen hebben. Na 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB ingeschakeld en wordt een dossier opgesteld rond ‘problematische afwezigheden’.

Voor kleuters die nog niet leerplichtig zijn, gelden bovenvermelde regels niet. De school heeft echter graag dat bij langere afwezigheid er toch een doktersbriefje wordt afgegeven. 
Verder is het wenselijk dat de ouders de school verwittigen indien hun kind afwezig is wegens ziekte, ... 
Dit kan steeds op het nummer: 03 888 02 17

Wat betreft dokters- en tandartsbezoek tijdens de schooluren vragen wij dit te beperken en slechts in uitzonderlijke gevallen dit te doen!  Zo missen jullie kinderen geen belangrijke lesmomenten!  Niet vergeten telkens een bewijs te vragen en dit af te geven aan de juf of meester.

Bij het vroeger verlaten van de school wordt er telkens een briefje ondertekend.  Dit in het belang en de veiligheid van jullie kinderen.

Toedienen van medicatie
Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet worden toegediend.
Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het  attest 'Toedienen van medicatie' door de behandelende arts wordt ingevuld.
De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.
Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de clb-arts contact opneemt met uw huisarts.